การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันนี้ 30 มิถุนายน 2

Read more

วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

        วันที่ 17 พฤ

Read more

วันที่ 17-18 พ.ค. 65 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ์โฟมยางพารา สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โครงงานนักศึกษาชั้นป

Read more