เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

https://lru.ac.th/th/?p=15132

ผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2564