ผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับด้านแขนกล Dobot แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

วันที่ 24 -25 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

8 – 21 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิบลูมมิ่ง จูนิเปอร์ (Blooming Juniper Foundation) ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more