วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

การทดสอบความรู้ความส

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more