วันที่ 4 มกราคม 2564 เข้ามอบกระเช้าขอพรปีใหม่จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย

วันที่ 4 มกราคม 2564

Read more

รับโล่เกียรติยศและรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จากผลงาน “1 Day trip บนความเรียบง่าย สไตล์วัย Teen

วันที่ 1 ธันวาคม 256

Read more

การประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more