วันที่ 25 เมษายน 2565 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณั

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จัดทำโครงการอบรมสัมมนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 30 มีนาคม 256

Read more

การอบรม online สำหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์และเตรียมสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

แจ้งข่าวตารางการอบรม

Read more

วันที่ 17-19 มีนาคม 2565 จัดอบรมโครงการอบรมทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

หน่วยงานภายใต้กระทรว

Read more

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ภาษา วันที่ 16 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more