การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน แบบผสมผสาน 5-ONs

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดอบรม ออนไลน์ ผ่าน Google Meet Application
“การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
แบบผสมผสาน 5-ONs: Online,On-Air, On-Demand,
On-Hand และ On-SIte บนฐานวิถีชีวิตใหม่”
—————————————————————————–
📍ผลลัพธ์โครงการ
จะเป็นการยกระดับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทุกรูปแบบที่เหมาะสม 
กับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยระบบการบริหารจัดการเรียนรู้
(Learning Management System :LMS) ที่มีประสิทธิภาพ 🎯         

Share to...