วันที่ 17-19 มีนาคม 2565 จัดอบรมโครงการอบรมทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

หน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรมโครงการอบรมทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน แก่นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ประกอบไปด้วยชั้นปีที่ 1 2 และ 3 ภายใต้หัวข้อ เครื่องเร่งอนุภาคและการใช้ประโยชน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน เทคโนโลยีแม่เหล็กสำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน การพัฒนาทางวิศวกรรมเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เทคโนโลยีสุญญากาศสำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการของไทย

  

 

   

 

 

Share to...