รายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอบรับตรง)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.)
วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง (ม.6/เทียบเท่า) จำนวน 31 คน
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ม.6/เทียบเท่า) จำนวน 31 คน
วิศวกรรมการออกแบบและผลิต (ม.6/เทียบเท่า) จำนวน 20 คน
 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (ม.6/เทียบเท่า) จำนวน 11 คน
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส./เทียบเท่า) จำนวน 3 คน
 วิศวกรรมการออกแบบและผลิต (ปวส./เทียบเท่า) จำนวน 1 คน
หลักสูตรครุศาสตร (ค.บ.)
 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.4ปี) จำนวน 13 คน