โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ EV3 แก่โรงเรียนเครือข่าย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย

วันนี้ 16 พฤศจิกายน

Read more

Upcoming Events