ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

ภาพโครงการอบรมจัดทำหลักสูตร จัดการเรียน หุ่นยนต์ LEGO EV3 ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมูลนิธิ Blooming Juniper ร่วมจัดทำหลักสูตร จัดการเรียน หุ่นยนต์ LEGO EV3 ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>> ภาพบยากาศการต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม (วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 <<<<<

>> ภาพบยากาศพิธีการอบรม (วันที่ 8 พ.ค.2566) <<<<<

>>ภาพบรรยากาศการอบรม (วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 <<<<<

>>ภาพบยากาศพิธีปิดการอบรม (10 พ.ค. 2566) <<<<<