Siam Robot Programming Tournament ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

การแข่งขันวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับเครือข่ายการศึกษานักเรียน ครู ระดับชาติ ครั้งที่ 2
หรือ Siam Robot Programming Tournament ครั้งที่ 2
ระหว่าง วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to...