บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับด้านแขนกล Dobot แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

วันที่ 24 -25 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

ภาพโครงการอบรมจัดทำหลักสูตร จัดการเรียน หุ่นยนต์ LEGO EV3 ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

วันที่ 8 – 10 พ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมูลนิธิ Blooming Juniper ร่วมจัดทำหลักสูตร จัดการเรียน หุ่นยนต์ LEGO EV3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

วันที่ 5 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตา

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

วันที่ 17-18 พ.ค. 65 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ์โฟมยางพารา สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โครงงานนักศึกษาชั้นป

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

การอบรม online สำหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์และเตรียมสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

แจ้งข่าวตารางการอบรม

Read More