วันที่ 17-18 พ.ค. 65 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ์โฟมยางพารา สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โครงงานนักศึกษาชั้นป

Read more

การอบรม online สำหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์และเตรียมสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

แจ้งข่าวตารางการอบรม

Read more

วันที่ 17-19 มีนาคม 2565 จัดอบรมโครงการอบรมทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

หน่วยงานภายใต้กระทรว

Read more

การประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 8 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 25 มีนาคม 2565

สถาบันวิจัย มรภ.เลย

Read more

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อบรมเชิงปฏิบัติการ”หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิ

Read more

“การพัฒนาทักษะทาง Digital เพื่อผลิตสื่อ Multimedia สำหรับนักศึกษาเตรียมทำงานยุควิถีใหม่”

วันเสาร์ที่ 18 กันยา

Read more

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2566-2570 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดเลย 23 หน่วยงาน

วันที่ 11 สิงหาคม 25

Read more