การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ EV3 ขั้นสูง รุ่นที่ 2 (วันที่ 7- 9 ธ.ค. 2565)

การอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more

วันที่ 17-18 พ.ค. 65 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ์โฟมยางพารา สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โครงงานนักศึกษาชั้นป

Read more

การอบรม online สำหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์และเตรียมสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

แจ้งข่าวตารางการอบรม

Read more

วันที่ 17-19 มีนาคม 2565 จัดอบรมโครงการอบรมทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

หน่วยงานภายใต้กระทรว

Read more

การประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 8 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 25 มีนาคม 2565

สถาบันวิจัย มรภ.เลย

Read more

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อบรมเชิงปฏิบัติการ”หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิ

Read more