“การพัฒนาทักษะทาง Digital เพื่อผลิตสื่อ Multimedia สำหรับนักศึกษาเตรียมทำงานยุควิถีใหม่”

วันเสาร์ที่ 18 กันยา

Read more

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2566-2570 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดเลย 23 หน่วยงาน

วันที่ 11 สิงหาคม 25

Read more

ึ๊คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศประจำวารสารระดับชาติ ประกอบการตัดสินใจตีพิมพ์

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

โครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยา )

                   

Read more

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรยุควิถีใหม่ (New Normal Engineer) สำหรับนักศึกษา ปี 3

              

Read more

Upcoming Events