ึ๊คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศประจำวารสารระดับชาติ ประกอบการตัดสินใจตีพิมพ์

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

โครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยา )

                   

Read more

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรยุควิถีใหม่ (New Normal Engineer) สำหรับนักศึกษา ปี 3

              

Read more

วันที่ 6 -7 และ 13 มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะ ครูช่างอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน สู่ศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

การจัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการโดยมุ่งหวังสร้างจิตตระหนักในการเป็นเถ้าแก่น้อย สร้างธุรกิจกิจใหม่ระหว่างการศึกษา

วันที่ 6 มีนาคม 2567

Read more

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (U2T) ณ ตำบลกกสะทอน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม

Read more

จัดกิจกรรมคืนข้อมูลโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ปี 2562-2563 สู่ชุมชน อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

เมื่อวันจันทร์ที่ 1

Read more