ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ผลการเรียนดีเด่น ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

  ขอแสดงความยินดีกับ

Read more

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฎเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”

ผู้บริหาร คณาจารย์ แ

Read more

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ปีการศุึกษา 2564

คณะกรรมการประเมินคุณ

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันนี้ 30 มิถุนายน 2

Read more