การอบรม online สำหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์และเตรียมสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

แจ้งข่าวตารางการอบรม

Read more

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ภาษา วันที่ 16 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

การประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 8 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 25 มีนาคม 2565

สถาบันวิจัย มรภ.เลย

Read more

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อบรมเชิงปฏิบัติการ”หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิ

Read more

Upcoming Events