คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

ประกาศผลการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ฉบับที่ 1 ประกาศผลกา

Read more

Techno Innovation 2021 ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ส่งข้อเสนอรับทุนพัฒนาโครงงานนวัตกรรมนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

การทดสอบความรู้ความส

Read more

Upcoming Events