23 มิถุนายน 2566 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ)

23 มิถุนายน 2566 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ)
ขอขอบคุณคณะกรรมการการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน (ระดับคณะ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
 
Share to...