ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

20 กรกฎาคม 2566 พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 20  กรกฎาคม  2566  ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยรวมถึงความเชื่อและศรัทธาในองค์พระวิษณุกรรม

ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

 

ชมภาพกิจกรรม : 20 กรกฎาคม 2566 พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566