โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรยุควิถีใหม่ (New Normal Engineer) สำหรับนักศึกษา ปี 3

     

      

 

 

 

 

 

 

วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรยุควิถีใหม่ (New Normal Engineer) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

ในหัวข้อ การเขียนและนำเสนอบทความโครงงาน ภาษาอังกฤษ

ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

Share to...