โครงการบ่มเพาะบัณฑิตเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่

เชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมโครงการบ่มเพาะบัณฑิตเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Technopreneur) ด้วยเครื่องมือ Lean Casvas Networking ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น (อาคาร 18) และห้องเครื่องกล 1,2,3 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 4

Share to...