โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ EV3 แก่โรงเรียนเครือข่าย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ Blooming Juniper
Foundation ประเทศราชรัฐลิกเตนสไตล์ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ สำหรับครู จากโรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๒๑ แห่ง ทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์และส่งมอบหุ่นยนต์ Lego Mindstorms EV3 สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

Share to...