วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณาจารย์ประจำคณะ  ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม