ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

วันที่ 8 – 10 พ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมูลนิธิ Blooming Juniper ร่วมจัดทำหลักสูตร จัดการเรียน หุ่นยนต์ LEGO EV3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมูลนิธิ Blooming Juniper ร่วมจัดทำหลักสูตร จัดการเรียน หุ่นยนต์ LEGO EV3

ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะครุศาสตร์

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการ