วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร IC3 Digital Literacy Certification

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร IC3 Digital Literacy Certification ณ ห้องประชุมชั้น5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

  

 

 

Share to...