ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 การประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4

การประชุมเตรียมพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2567