วันที่ 25 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมประกาศนโยบาย “No Gift Policy”

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมประกาศนโยบาย “No Gift Policy” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปลอดการทุจริต ไม่ให้และไม่รับ โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส เป็นธรรมกับประชาชนผู้มารับบริการทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนปฏิบัติ ตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามทุจริต ไม่กระทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่า เป็นการติดสินบนหรือให้สินบน ในการปฏิบัติราชการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอประกาศนโยบายในการบริหารราชการว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะเป็นมหาวิทยาลัยปลอดการทุจริต ไม่ให้และไม่รับ โดยยึดถือแนวปฏิบัติของผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน และขอน้อมรับความปรารภนาดีและไมตรีจิตผ่านบัตรอวยพร หรือคำอวยพรผ่านสื่ออวยพรออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมปลอดการทุจริต ประหยัด ดำเนินการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...