วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 
 
 
 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย  พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชัย  โปธิ  รองณบดี เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และในการนี้ทีมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย นางสาวพนิตตา  มะแอ็ม นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีพัฒนาการด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำนักศึกษา และสามารถดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษามีทักษะการทำงานเป็นทีมในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในฐานะของผู้นำและผู้ตามที่ดี  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความคุ้นเคยของผู้นำนักศึกษา ให้เกิดผลดีในการทำงานร่วมกันของนักศึกษา และเพื่อให้การประสานการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2565 มีผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน 100 คน มีหน่วยงานองค์การนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมประกอบด้วย
สภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
พิธีเปิดโครงการและรับทราบแนวนโยบายในด้านกิจการนักศึกษา และบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับบทบาทหน้าที่ผู้นำนักศึกษา (โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้นำนักศึกษา ในยุคดิจิทัล (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป)
การบรรยาย เรื่อง บทบาทผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาด้านงานกิจกรรมนักศึกษาระดับสถาบัน
(โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ)
การบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา สำหรับองค์กรกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
(โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
การบรรยาย เรื่อง กระบวนการคิด วิเคราะห์ของผู้นำนักศึกษาให้ได้มาซึ่งโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (โดย อาจารย์ทรัพย์อนันต์ พละบุตร และอาจารย์ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู)
การบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานด้านบริหารงานองค์กรกิจกรรมนักศึกษาสู่การขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมนักศึกษาปีการศึกษา 2565 และการนำเสนอโครงการ (โดย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา)
ขอขอบคุณ ภาพและข่าว จาก : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to...