วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมการเขียนแบบ 2 D ของสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมการเขียนแบบ 2 D ของสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีเข้าอบรมจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ CAD1 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 5

>>> ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม <<<<

Share to...