วันที่ 10 – 12 พ.ค 2565 ผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคม ณ หอประชุมขุมทองวิไล

ผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรทักษะวิศวกรสังคมสำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาทั่วไป
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอขอบคุณภาพ : จากเพจ กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to...