ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)/ คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จากผลงาน ๑๔ หมู่บ้าน ทั่วทั้งจังหวัดเลย จากการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สู่ชุมชนต้นแบบและพร้อมขยายผลสู่หมู่บ้านอื่น ต่อไปในอนาคต

ในปี 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ร่วมกับบ้านโนนสว่าง ภายใต้การนำของนายวาปี มีตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมและยกระดับเกษตรกรโครงการพัฒนาสัมมาชีพผลิตผักปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐาน GAP และโครงการพัฒนาสัมมาชีพรายหมู่บ้าน “การเลี้ยงหอย ในบ่อดินและวงบ่อซีเมนต์” พัฒนาอาชีพหลัก สร้างอาชีพเสริม ขยายผลไปยังโครงการการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย “ผักริมเขาสู่ริมโขง..กินผักให้เป็นยา” เพื่อส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวสีเขียว ภายใต้การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลเชียงคาน กำกับดูแลโดยผู้จัดการตำบลเชียงคาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยนันท์ ธงชัย (ปลัดอำเภอเชียงคาน) ต่อไป