ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

 

   

วันที่ 1 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์
ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา
Share to...