บริษัท อ็อฟชั่นโฟร์วีล พาร์ท แอนด์ แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด และ หจก ตะวันฉาย โลจิสติกส์ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์

   

 

 

 

บริษัท อ็อฟชั่นโฟร์วีล พาร์ท
แอนด์ แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด
และ หจก ตะวันฉาย โลจิสติกส์
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
และปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
พร้อมพูดคุยแนวทาง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การพัฒนาบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อสร้างกำลังคนรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรม⚙️
10 มกราคม 2565

 

Share to...