ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วันที่ 23 -24 พ.ย. 2563

วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้น ปีที่ 6

ชมภาพการศึกษาดูงานจาำโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์เพิ่มเติม

Share to...