คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
กำหนดการ
☑️วันที่11 – 12 ตุลาคม 2563
รุ่นที่ 1 บัณฑิต วท.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)
☑️วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2563
รุ่นที่ 2 บัณฑิต ทล.บ.(เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต , เทคโนโลยีวิศวกรรมเซรามิกส์ , เทคโนโลยีโยธา)

 

Share to...