ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในคณะที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในคณะที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565