ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ผลการเรียนดีเด่น ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับเกียรติบัตร สำหรับนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ผลการเรียนดีเด่น ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1. นายภาคภูมิ ผาดจันทร์ นายกสโมสรนักศึกษา รับรางวัลดีเด่นด้านผู้นำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564
2. นายรัฐธรรมนูญ ชุ่นขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น GPA. 3.83
3. นายจักรภพ วงศ์ลา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสากดรรม ผู้มีผลการเรียนดีเด่น GPA. 3.75
4. น.ส.รัฐธริกา ทุมซะ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต ผู้มีผลการเรียนดีเด่น GPA. 3.75
5. นายสดายุ สมบัติ นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น GPA. 3.55
6. นายอิทธิพร สินสอน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ผู้มีผลการเรียนดีเด่น GPA. 3.39
7.น.ส.พิชญาภัค ทองคำ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ผู้มีผลการเรียนดีเด่น GPA. 3.32
Share to...