ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่าน

     
     
     
     
     
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.
การประชุมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2564
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่าน
————————————————————————
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ คำมี (รับรางวัลเชิดชูเกียรติ) 2 รายการ
🏆ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2563
🏆 รางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” ประจำปี พ.ศ. 2563
🏆อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2 ท่าน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา สมจันทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมชัย มูลหล้า
🏆 รางวัลอาจารย์ผู้มีผลการประเมินการสอนดีเด่นจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. อาจารย์สมภพ เพ็ชรดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา สมจันทร์
Share to...