ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส่งข้อเสนอรับทุนพัฒนาโครงงานนวัตกรรมนักศึกษา จำนวน 5 ทุน ละ 5,000 บาท

Techno Innovation 2021

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ส่งข้อเสนอรับทุนพัฒนาโครงงานนวัตกรรมนักศึกษา

📘 ส่งข้อเสนอรับทุนพัฒนาโครงงานนวัตกรรมนักศึกษา

📘 จำนวน 5 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

🔴 เทคโนโลยีโยธา

🔴 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

🔴 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

🔴 วิศวกรรมการออกแบบและผลิต

🔴 อุตสาหกรรมศิลป์

📘 ส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

📘 เสนอผ่านประธานหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา

📘 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 4 มิถุนายน 2564

Download : เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

Share to...