การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสือออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสือออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน”
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยมีอาจารย์วรากร พิมพาคุณ เป็นวิทยากรการอบรม
  
Share to...