“การพัฒนาทักษะทาง Digital เพื่อผลิตสื่อ Multimedia สำหรับนักศึกษาเตรียมทำงานยุควิถีใหม่”

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาทักษะทาง Digital เพื่อผลิตสื่อ Multimedia สำหรับนักศึกษาเตรียมทำงานยุควิถีใหม่”

สำหรับนักศึกษา

🔴 ชั้นปีที่ 3 (รหัส 62)

🔴  ชั้นปีที่ 4  (รหัส 61)

🔴  นักศึกษารหัส   63 T

🔴 นักศึกษารหัส 64 T 

การอบรมออนไลน์ ผ่าน google Meet 

🔴 นักศึกษาลงทะเบียนเวลา 08.45 น.

 

Share to...