การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2566-2570 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดเลย 23 หน่วยงาน

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ณัชชา สมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.ญาณินท์ ทองมาก ประธานสาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตร ปี 2566-2570 กับหน่วยงานหลักเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรจังหวัดเลย อ้างอิงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อนำไปสู่ SOAR Analysis และ Value Chain 6 แผนย่อย 27 แนวทางพัฒนาที่ท้าทาย ตามแผนแม่บท 10 เป้าหมาย ภายใต้แผนงาน (3) ด้านเกษตรสร้างมูลค่า 1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2) เกษตรปลอดภัย 3) เกษตรชีวภาพ 4) เกษตรแปรรูป 5) เกษตรอัจฉริยะ 6) ระบบนิเวศการเกษตร เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับบริหารจัดการแผนของหน่วยงานราชการยุคใหม่ แบบเชิงบวกและเชิงรุก
   
Share to...