Teaching Robot and Programming 🎬

   
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Teaching Robot and Programming
สำหรับ นศ สหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4
เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานทันที
ในส่วนงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่
และเทคโนโลยีขั้นสูง
ระหว่างวันที่ 26-27.11.64
ณ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Share to...