ข่าวทุนการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

8 – 21 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิบลูมมิ่ง จูนิเปอร์ (Blooming Juniper Foundation) ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิบลูมมิ่ง จูนิเปอร์ (Blooming Juniper Foundation) ปีการศึกษา 2566 เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มีผลการเรียน และความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 50 ทุน โดยจ่ายเป็นทุนการศึกษาตามค่าเล่าเรียนที่ลงทะเบียนเรียนจริงตามหลักสูตร สาขาวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร และต้องเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศกำหนด
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ตามวันเวลาราชการ)
สามารถดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม และใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1NApEZQ9L2TiQXHzQSwmIMBMh482…