วันที่ 25 มิถุนายน 2566 การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงาน”สำหรับนักศึกษา
วันที่25 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5
Share to...