ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ อบรม สัมมนา

โรงเรือนอบสมุนไพรร่วมใจอาสาฯ ณ บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย

โรงเรือนอบสมุนไพรร่วมใจอาสาฯ?
ร่วมประกอบและติดตั้ง ณ วัดหินสอ
โดยสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
10 เมษายน 2565