โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเรียนรู้ STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเรียนรู้ STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำมี โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ณ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

#ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย #มูลนิธิBlooming Juniper Foundation #สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาความรู้ STEM Education ด้วยหุ่นยนต์

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to...