โครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยา )

   
   
   
   
   
วันที่ 8 เมษายน 2564
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ด้านกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยา ) อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาความรู้ STEM Education ด้วยหุ่นยนต์แก่นักเรียน