แจ้งการย้ายสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แจ้งการย้ายสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รวมถึงห้องผู้บริหารและสำนักงานคณะ) ชั่วคราว จากชั้น 1 ย้ายไปอยู่ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การติดต่อประสานงานโทรศัพท์ภายในชั่วคราว จากหมายเลขเดิม คือ 47100 เปลี่ยนเป็น 48119 (รอการย้ายสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ)  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

Share to...