เข้ารอบ 7 ทีม (ETech@LRU) ของกลุ่มอีสานบนแม่ข่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น Mini R2M Research to Market

 

ขอแสดงความยินดีกับ  นายเอลีซา สีแสงจันทร์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นส.มัฌชิมานล ฦาชา นส.รัชนีกร ธนะสูตร นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

เข้ารอบ 7 ทีม (ETech@LRU) ของกลุ่มอีสานบนแม่ข่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น Mini R2M Research to Market

โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้ Lean logistic เพื่อลดต้นทุนการแปรรูปปลาแม่น้ำโขง

งานวิจัยของผศ.ณัชชา สมจันทร์ และ ผศ.กานต์ จันทระ

ทุนวิจัยจากศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

Share to...