ึ๊คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศประจำวารสารระดับชาติ ประกอบการตัดสินใจตีพิมพ์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรม เรื่อง การใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศประจำวารสารระดับชาติ
ประกอบการตัดสินใจตีพิมพ์  ให้แก่คณาจารย์และผู้สนใจ (การประชุมแบบออนไลน์)
และในการนี้ขอขอบคุณ
ท่าน รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน : วิทยากร
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
         
     
     
        
Share to...