“สหกิจศึกษา..เสริม สมรรถนะ สร้างอนาคต” วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สหกิจศึกษา”สหกิจศึกษา..เสริม สมรรถนะ สร้างอนาคต”  โดย อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล สำนักงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากร พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาให้ความรู้ประสบการณ์การฝึกงานสหกิจศึกษา แก่นักศึกชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม 

               

>>>ภาพโครงการอบรม “สหกิจศึกษา..เสริม สมรรถนะ สร้างอนาคต” <<<

Share to...