สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 30 มีนาคม 2565
ยกทัพโยธา
สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ในจังหวัดเลย โดยจัดทำข้อมูลค่าระดับความสูงของที่ตั้งอาคารและสิ่งก่อสร้างเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อให้หน่วยงานได้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสูงของสิ่งปลูกสร้างและการวางแผนสิ่งก่อสร้าง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีอาจารย์เป็นผู้แนะนำ กระตุ้นหรืออำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
   
Share to...